sandora.eu | nuotolinis mokymas

Mokinių priėmimas į mokyklą

BENDRA INFORMACIJA

Visą informaciją apie mokinių priėmimą į Šiaulių „Sandoros“ progimnazija teikia mokinių priėmimo komisijos nariai:

PRAŠYMŲ (IR KITŲ DOKUMENTŲ) DĖL MOKINIŲ PRIĖMIMO Į MOKYKLĄ PATEIKIMO BŪDAI

Tėvų prašymai, kiti dokumentai dėl vaikų priėmimo mokytis Šiaulių „Sandoros“ progimnazijoje nuo  2020 m. rugsėjo 1 d. priimami:

1) mokyklos raštinėje darbo dienomis: pirmadienį-ketvirtadienį nuo 8.00 val. iki 17.00 val., penktadienį – nuo 8.00 val. iki 15.45 val. Pietų pertrauka – nuo 12.30 val. iki 13.15 val. Šiuo darbo laiku bus priimami ir popieriniai, ir elektroniniu parašu pasirašyti priėmimo dokumentai! Informuojame, kad prašymai bus priimami tik nuo nuo kovo 2 d., nuo 8.00 val. (į PUG ir 1 , 5 klases). 

2) mokykla, atsižvelgdama į nedidelį laisvų vietų skaičių klasėse 2020-2021 m. m., prašymus tenkins pagal:

 • mokyklos aptarnaujamą teritoriją;
 • dokumentų pateikimo laiką. Kad būtų patogiau į mokyklą pristatyti reikiamus dokumentus, siūlome pasinaudoti elektroninio parašo teikiamais privalumais. Pasirašyti dokumentus elektroniniu parašu galima čia arba čia. Pasitikrinti, ar pasirašytas dokumentas yra galiojantis, ar nėra kokių kitų techninių nesklandumų, galima čia. El. parašu pasirašytus dokumentus reikia siųsti į mokyklos el. paštą: info@sandora.eu.

Pagal Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo 8 straipsnio 1 punktą, „saugus elektroninis parašas, sukurtas saugia parašo formavimo įranga ir patvirtintas galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu, elektroniniams duomenims turi tokią pat teisinę galią kaip ir parašas rašytiniuose dokumentuose ir yra leistinas kaip įrodinėjimo priemonė teisme“.

_______________________________________________________________________________________________

AKTUALU BŪSIMIEMS PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO (TOLIAU – PU) MOKINIAMS 

PU grupės formuojamos nuo einamųjų metų kovo 1 d. iki rugsėjo 1 d. Į laisvas vietas PU grupėse vaikai priimami visus metus.

 1. „Sandoros“ progimnazija, įgyvendinanti PU programą, į PU grupes priima vaikus:
  pirmumo teisegyvenančius mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje ir jeigu tėvai (globėjai) iki einamųjų metų balandžio 30 d. pateikė prašymą dėl vaiko priėmimo į PU grupę. Tėvai (globėjai), iki einamųjų metų balandžio 30 d. nepateikę prašymo dėl vaiko priėmimo į PU grupę, netenka pirmumo teisės ir vaikas gali būti priimamas, jeigu yra laisvų vietų;
 2. jeigu grupėje yra laisvų vietų – pagal prašymo pateikimo datą. Jeigu gauta daugiau prašymų, nei mokykla gali priimti, o prašymų pateikimų datos sutampa, pirmumo teisė teikiama vaikams, gyvenantiems mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje.

Atkreipiame dėmesį, kad 2020 m. kovo 1 d. yra nedarbo diena. Tad prašymus mokyklai dėl priėmimo į PU grupes bus galima pateikti  2020 m. kovo 2 d. (pirmadienį). Prašymų priėmimo laikas nuo 8.00 val.  

AKTUALU BŪSIMIEMS 1-OKAMS

 1. Mokytis į 1 klasę priimami vaikai, kuriems kalendoriniais metais sueina 7 metai;
 2. Mokytis į 1 klasę vaikai priimami vienais metais anksčiau, kai vaikas tėvų (globėjų) sprendimu buvo ugdomas pagal priešmokyklinio ugdymo programą.

Atkreipiame dėmesį, kad 2020 m. kovo 1 d. yra nedarbo diena. Tad prašymus mokyklai dėl priėmimo į 1-as klases bus galima pateikti  2020 m. kovo 2 d. (pirmadienį). Prašymų priėmimo laikas nuo 8.00 val.  

AKTUALU BŪSIMIEMS 1-OKAMS, 5-OKAMS

Nuo 2020 m. kovo 1 d. iki balandžio 30 d. mokytis pagal pradinio (1–4 kl.) ir pagrindinio ugdymo (5–8 kl.) programas pirmumo teise į preliminarų priimamųjų sąrašą įtraukiami vaikai (mokiniai), kurie:

 1. Gyvena mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje. Asmenys, nurodę mokykloms skirtingus gyvenamosios vietos adresus, mokyklos prašymu turi pateikti gyvenamosios vietos deklaravimo pažymą;
 2. Mokosi toje pačioje mokykloje ir ketina tęsti mokymąsi pagal aukštesnę ugdymo programą;
 3. Gyvena nuomojamame būste mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje (pateikus nuomos sutarties, įregistruotos Nekilnojamojo turto registre, kopiją).
 4. Asmenys, nurodyti 1-3 punktuose, nepateikę prašymo iki einamųjų metų balandžio 30 d., netenka pirmumo teisės. Jie gali būti priimami vadovaujantis Aprašo 27-28 punktais į laisvas vietas.

Priėmimo į mokyklą įforminimui reikalingi dokumentai:

Tėvų prašymas dėl priėmimo į mokyklą (2020 m. prašymas į PUG; 2020 m. prašymas į 1 kl.; 2020 m. prašymas į 5 kl.);

Priimant vaiką į PU grupę, turi būti patikrinta vaiko sveikata, sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka ir švietimo įstaigai pateikti šie dokumentai:

 • prašymas;
 • vaiko tapatybę patvirtinantis dokumentas ar jo kopija.

Priimant vaiką į 1-8 kl., turi būti patikrinta jo sveikata Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka ir švietimo įstaigai pateikti šie dokumentai:

 • prašymas (už vaiką iki 14 metų pateikia tėvai (globėjai), nuo 14 metų pateikia vaikas, turintis tėvų (rūpintojų) raštišką sutikimą).
 • vaiko tapatybę patvirtinantis dokumentas.
 • Iš kitų mokyklų atvykę mokiniai papildomai pateikia vieną iš šių dokumentų:
 • įgyto išsilavinimo pažymėjimą;
 • mokymosi pasiekimų pažymėjimą;
 • pažymą apie mokymosi pasiekimus ankstesnėje mokykloje.
 • Asmuo, baigęs užsienio valstybės ar tarptautinės organizacijos ugdymo programą ar jos dalį ir neturintis mokymosi pasiekimų įteisinančio dokumento, priimamas mokytis pagal mokyklos atstovų pokalbio metu su tėvais (globėjais, rūpintojais), pačiu mokiniu surinktus duomenis.
 • Prašymas ir kiti su priėmimu susiję dokumentai registruojami Mokinių tėvų (Mokinių (suaugusiųjų mokykloje ir jos skyriuje) prašymų registre pateikimo metu.

Informacija apie 2019 m. gautus prašymus ir priimtus mokinius į į PU nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. (Atnaujinta 2019-05-02).

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS PATVIRTINTOS MOKINIŲ PRIĖMIMO TVARKOS

PRIĖMIMO Į PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES TVARKOS APRAŠAS

PRIĖMIMO Į PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES TVARKOS APRAŠO PAKEITIMAS, 2020 M. VASARIS, T-28

SPRENDIMAS DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. VASARIO 23 D. SPRENDIMO NR. T-53 „DĖL PRIĖMIMO Į PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

PRIĖMIMO Į ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠAS T-457


MOKYKLOS APTARNAUJAMA TERITORIJA IR KITA AKTUALI INFORMACIJA

2019 m. kovo 7 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-74 keitėsi mokyklos aptarnaujama teritorija:

Beržynės g.; Gegužių g. poriniai nr. nuo 38 iki 74, neporiniai nr. nuo 41 iki 51;

Gytarių g. poriniai nr. nuo 2 iki 10, neporiniai nr. nuo 1 iki 43;

Javų g.; Karaliaučiaus g. poriniai nr.;

K. Korsako g. poriniai nr. nuo 2 iki 32, neporiniai nr. nuo 1 iki 61;

Kviečių g.; Pailių g. nr. iki 25; Ringuvos g.

Mokykla formuos vieną klasę ir iš viso miesto teritorijoje gyvenančių vaikų.

Informacija apie 2019 m. gautus prašymus į 1-as klases.

Laisvos vietos klasėse 2018-2019 m. m. (Atnaujinta 2019-01-30).

BENDRADARBIAVIMAS SU ŠIAULIŲ MIESTO GIMNAZIJOMIS

Bendradarbiavimo sutartis su VšĮ Šiaulių universiteto gimnazija

Bendradarbiavimo sutartis su Šiaulių „Romuvos“ gimnazija

Bendradarbiavimo sutartis su Šiaulių Lieporių gimnazija

Bendradarbiavimo sutartis su Šiaulių Didždvario gimnazija


2020 m. sudaryti preliminarūs priimamų mokinių sąrašai pagal klases:

 • 2020 m. preliminarus priimamų PU grupės mokinių sąrašas;
 • 2020 m. preliminarus priimamų 1 kl. mokinių sąrašas.