sandora.eu | nuotolinis mokymas

Mokinių priėmimas į mokyklą

BENDRA INFORMACIJA

Tėvų prašymai dėl vaikų priėmimo mokytis Šiaulių „Sandoros“ progimnazijoje nuo  2018 m. rugsėjo 1 d. priimami mokyklos raštinėje darbo dienomis:

pirmadienį-ketvirtadienį nuo 8.00 val. iki 17.00 val., penktadienį – nuo 8.00 val. iki 15.45 val. Pietų pertrauka – nuo 12 val. iki 12.45 val.

Detalesnę informaciją apie priėmimą teikia mokinių priėmimo komisijos nariai:

AKTUALU BŪSIMIEMS PIRMOKAMS

Nuo 2018 m. kovo 1 d. iki balandžio 30 d. mokytis mokytis pagal pradinio (1–4 kl.) ir pagrindinio ugdymo (5–8 kl.) programas priimami prašymai, kai vaikas, mokinys:

  1. Gyvena mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje. Asmenys, deklaravę gyvenamąją vietą mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje jau vykstant mokinių priėmimui, kartu su prašymu turi pateikti mokyklai gyvenamosios vietos deklaravimo pažymą;
  2.  Mokosi toje pačioje mokykloje ir ketina tęsti mokymąsi pagal aukštesnę ugdymo programą;
  3. Gyvena nuomojamame būste mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje (pateikus nuomos sutarties, įregistruotos Nekilnojamojo turto registre, kopiją);
  4. Asmenys, nurodyti 1–3 punktuose, nepateikę prašymo iki einamųjų metų balandžio 30 d., netenka pirmumo teisės. Jie  nuo einamųjų metų gegužės 1 d. gali būti priimami į laisvas vietas.

Nuo 2018 m. kovo 1 d. mokykla, atsižvelgdama į nedidelį laisvų vietų skaičių 1-ose klasėse 2018-2019 m. m., prašymus tenkins pagal dokumentų pateikimo laiką. Kad būtų patogiau į mokyklą pristatyti reikiamus dokumentus, siūlome pasinaudoti elektroninio parašo teikiamais privalumais. Priėmimo dokumentus, pasirašytus elektroniniu parašu, galima siųsti mokyklai el. paštu: info@sandora.eu

Pagal Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo 8 straipsnio 1 punktą, „saugus elektroninis parašas, sukurtas saugia parašo formavimo įranga ir patvirtintas galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu, elektroniniams duomenims turi tokią pat teisinę galią kaip ir parašas rašytiniuose dokumentuose ir yra leistinas kaip įrodinėjimo priemonė teisme“.

Pasirašyti dokumentus elektroniniu parašu galima čia.

Įprastu (ne elektroniniu) parašu pasirašytus priėmimo dokumentus reikia atnešti į mokyklos raštinę jos darbo valandomis.

AKTUALU BŪSIMIEMS PRIEŠMOKYKLINUKAMS

Nuo 2018 m. gegužės 1 d. iki rugsėjo 1 d. prašymai priimami į priešmokyklinio ugdymo (PU) grupes. Į laisvas vietas PU grupėse, 1-4 ir 5-8 kl. vaikai priimami visus metus.

Atkreipiame dėmesį, kad gegužės 1 d. yra nedarbo diena. Priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo ir Priėmimo į priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo 2 punkte nurodoma, „jeigu termino ribinė diena yra ne darbo diena, termino pradžios ir pabaigos diena laikoma paskutinė darbo diena prieš šią dieną“. Tad prašymus mokyklai dėl priėmimo į PU grupes bus galima pateikti jau 2018 m. balandžio 30 d. (pirmadienį).


Priėmimo į mokyklą įforminimui reikalingi dokumentai:

  • Tėvų prašymas dėl priėmimo į mokyklą (2018_m._prašymas_į_PUG2018_m._prašymas_į_1_kl.2018_m._prašymas_į_5_kl.);
  • Vaiko tapatybę patvirtinantis dokumentas arba jo kopija;
  • Krikšto liudijimas;
  • Asmenys, deklaravę gyvenamąją vietą mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje jau vykstant mokinių priėmimui, kartu su prašymu turi pateikti mokyklai gyvenamosios vietos deklaravimo pažymą;
  • Nustatytos formos vaiko sveikatos patikrinimo pažyma. Priimant į priešmokyklinio ugdymo grupę vaikas turi būti paskiepytas nuo ligų, nurodytų Lietuvos higienos normoje HN 75:2010 „Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos ministro 2010-04-22 įsakymu Nr. V–313 (94 punktas). Pažymėjimą reikia atnešti iki 2018-08-31.
  • Pažyma apie mokymosi pasiekimus kitoje mokykloje (jei atvyksta mokytis iš kitos mokyklos).

Informacija apie 2018 m. gautus prašymus ir priimtus mokinius į į PU nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. (Atnaujinta 2018-05-11).

Priėmimo į Šiaulių miesto Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas

PRIĖMIMO Į ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS APRAŠO PAKEITIMAI_T-51

PRIĖMIMO Į ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS APRAŠO PAKEITIMAI_2018_m.balandžio_5_T-94

PRIĖMIMO Į PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES TVARKOS APRAŠAS


MOKYKLOS APTARNAUJAMA TERITORIJA IR KITA AKTUALI INFORMACIJA

Gegužių g. – poriniai numeriai nuo 38 iki 74, neporiniai – nuo 41 iki 51;

Gytarių g. – poriniai numeriai nuo 2 iki 10, neporiniai – nuo 1 iki 43;
Javų g. (visi);
Karaliaučiaus g. – visi poriniai numeriai;
K.Korsako g. – poriniai numeriai nuo 2 iki 32, neporiniai – nuo 1 iki 59;
Kviečių g. (visi);
Pailių g. – iki 25 numerio.

Mokykla formuos vieną klasę ir iš viso miesto teritorijoje gyvenančių vaikų.

Priėmimas į laisvas vietas.

Esant laisvų vietų tėvų (globėjų, rūpintojų) ir vaikų pageidavimu į mokyklą gali būti priimti mokiniai, negyvenantys mokyklos aptarnavimo teritorijoje ar gyvenantys gretimoje savivaldybėje, pagal prašymo padavimo datą.

Jei į laisvas vietas yra daugiau prašymų nei galima priimti mokinių, mokykla organizuoja specialiųjų ir bendrųjų gebėjimų patikrinimą arba atrenka mokinius atsižvelgdama į turimus mokymosi pasiekimus. Jei priimant į laisvas vietas numatoma organizuoti specialiųjų ir bendrųjų gebėjimų patikrinimą, mokykla viešai paskelbia patikrinimo datą ir sąlygas. Ne vėliau kaip per 10 dienų po patikrinimo viešai paskelbiami priėmimo rezultatai.

Informacija apie 2018 m. gautus prašymus ir priimtus_mokinius_į_mokyklą_nuo_2018_m._rugsėjo_1_d.

Laisvos vietos klasėse 2017-2018 m.m. (Atnaujinta 2018-04-30).

BENDRADARBIAVIMAS SU ŠIAULIŲ MIESTO GIMNAZIJOMIS

Bendradarbiavimo sutartis su VšĮ Šiaulių universiteto gimnazija

Bendradarbiavimo sutartis su Šiaulių „Romuvos“ gimnazija

Bendradarbiavimo sutartis su Šiaulių Lieporių gimnazija

Bendradarbiavimo sutartis su Šiaulių Didždvario gimnazija