sandora.eu | nuotolinis mokymas

Dažniausiai užduodami klausimai

1. Kaip prisijungti prie „Moodle” virtualios aplinkos?

Prisijunkite adresu http://nmokymas.eu/, tuomet įveskite jums suteiktą prisijungimo vardą bei slaptažodį.

2. Kaip prisijungti prie „Adobe connect“ programos?

Kiekvieno dalyko viršuje („Moodle“ aplinkoje) rasite mokytojo kontaktus ir užrašą „Adobe connect: spausti čia“. Spauskite ant aktyvios nuorodos.

3. Kaip naudotis „Adobe Connect“ programa?

3.1 Atsidariusiame lange Name įveskite mokinio vardą, pavardę ir klasę. Tuomet spauskite Enter room (mokinys jungiasi kaip svečias).

3.2  Atsidarys langas su daug atskirų langelių.

3.3 Jei mokytojas yra prisijungęs, lange Atendees paskyroje Hosts matysite užrašą „Šiaulių „Sandoros“ progimnazija“. Jei nėra prisijungęs – užrašo nebus.

3.4 Kad mokinys matytų mokytoją, ekrane rasite langą Video. Spauskite Start my Webcam (turite pamatyti save), tada spauskite Start Sharing. Teisingai atlikus šiuos veiksmus, mokinį mokytojas jau matys.

3.5 Ekrane rasite langą Chat. Tai pokalbio langas, kuriame galima rašyti siunčiamą žinutę mokytojui ar kitam vartotojui, prieš tai pasirinkus konkretų vartotoją iš sąrašo. Sąrašas yra lange Attendees (Hosts yra mokytojas, Participants – prisijungę mokiniai). Paspauskite ant trikampiuko ir pasirinkite privatų pokalbį. Jei nepasirinksite, Jūsų žinutę matys visi vartotojai.

3.6 Langas Files yra skirtas tam, kad mokytojas galėtų atsiųsti konkrečią bylą (failą). Norėdami parsisiųsti, lango apačioje spauskite: konkrečiam dokumentui parsisiųsti –  Download File(s), visiems siunčiamiems dokumentams parsisiųsti – Download All.

3.7 Lange Notes matysite mokytojo skelbiamą žinutę. Ją gali koreguoti tik pats mokytojas.

4. Kaip rasti pamokų tvarkaraštį, konsultacijų tvarkaraštį?

Pamokų ir konsultacijų tvarkaraštis yra kiekviename kurse „Tvarkaraštis. Paaiškinimai. Mokinių sąrašas“.

5. Kaip vyksta mokymasis „Moodle” virtualioje aplinkoje?

Nuotoliniu būdu besimokantys mokiniai mokosi būdami skirtingose vietose, naudodamiesi informacinėmis komunikacijos priemonėmis bei technologijomis, t. y. jungiasi į virtualias klases ir / ar dalyvauja mokytojo konsultacijose.
Visas mokymo kursas su visa reikalinga medžiaga mokymuisi yra patalpinta mokyklos „Moodle“ virtualioje mokymo(si) aplinkoje. Mokymosi medžiaga, atsižvelgiant į temas, mokslo metų savaičių skaičių, yra struktūrizuota, suskirstyta į konkrečias pamokas ir pritaikyta mokyti(s) nuotoliniu būdu. Mokiniams yra sudaromos sąlygos konsultuotis su mokytojais tvarkaraštyje nurodytu laiku naudojant vaizdo konferencijos „Adobe Connect“ įrankį. Mokantis reikalingas kompiuteris, prieiga prie interneto, būtų patogu, jei turėtumėte kamerą, mikrofoną (tai palengvintų konsultacijas), taip pat spausdintuvą, skenerį.

6. Kur rasti kontrolinius/atsiskaitomuosius darbus?

Kiekvieno dalyko kurso pradžioje ir konkrečioje savaitėje

7. Kur įkelti atliktus kontrolinius / atsiskaitomuosius darbus?

Kiekvieno kurso nurodytoje savaitėje rasite:

8. Ar vertinami savikontrolės testai?

Užduotys virtualioje mokymo(si) aplinkoje „Moodle“ pateikiamos pasitikrinimo užduotys, kurias atlikęs mokinys gali pasitikrinti žinias po tam tikro pamokų ciklo. Savikontrolės užduotys pažymiais nevertinamos.

9. Kur yra atsiskaitomųjų darbų grafikas?

Kiekvieno dalyko pradžioje.

10. Per kiek laiko reikia atsiskaityti darbus?

Mokinys privalo kontrolinius darbus atsiųsti per 1 mėn. nuo mokytojo nurodytos kontrolinio darbo datos, tačiau ne vėliau kaip likus savaitei iki pusmečio (mokslo metų) pabaigos.  Jei kontrolinis darbas numatytas paskutinę I pusmečio savaitę, jį mokinys gali atsiųsti ir antrą pusmetį (įvertinimas rašomas II pusmetyje). Mokiniui, neatsiuntusiam kontrolinio darbo užduočių ar neatlikusiam privalomo testo per 1  mėn. nuo mokytojo nurodytos datos, rašomas „1“ (neatliko užduoties). Komentarų skiltyje mokytojas  nurodo, kad neatlikta užduotis bei įrašo atsiskaitymo terminą. Įvertinus kontrolinį darbą, „1“ panaikinamas, o jo vietoje įrašomas gautas įvertinimas. Kontrolinį darbą mokytojas ištaiso ne vėliau kaip per 1 savaitę nuo kontrolinio darbo atsiuntimo dienos. Mokinys, neatlikęs 2/3 kontrolinių darbų/privalomų testų, yra neatestuojamas.

11. Kas nutinka, jei darbą(-us) vėluojama įkelti?

Mokiniui, neatsiuntusiam kontrolinio darbo užduočių ar neatlikusiam privalomo testo per 1  mėn. nuo mokytojo nurodytos datos, rašomas „1“ (neatliko užduoties). Komentarų skiltyje mokytojas  nurodo, kad neatlikta užduotis bei įrašo atsiskaitymo terminą. Įvertinus kontrolinį darbą, „1“ panaikinamas, o jo vietoje įrašomas gautas įvertinimas. Kontrolinį darbą mokytojas ištaiso ne vėliau kaip per 1 savaitę nuo kontrolinio darbo atsiuntimo dienos. Mokinys, neatlikęs 2/3 kontrolinių darbų/privalomų testų, yra neatestuojamas.

12. Kada galima vėliausiai įkelti darbus, besibaigiant mėnesiui, pusmečiui?

Mokinys privalo kontrolinius darbus atsiųsti per 1 mėn. nuo mokytojo nurodytos kontrolinio darbo datos, tačiau ne vėliau kaip likus savaitei iki pusmečio (mokslo metų) pabaigos.  Jei kontrolinis darbas numatytas paskutinę I pusmečio savaitę, jį mokinys gali atsiųsti ir antrą pusmetį (įvertinimas rašomas II pusmetyje).

13. Kur kelti darbus, kai yra skiriami vasaros darbai?

Kiekvieno dalyko nurodytoje savaitėje rasite:

14. Ar galima darbus siųsti mokytojai elektroniniu paštu?

Mokinys privalo patalpinti atliktus  visų mokomųjų dalykų kontrolinius darbus, išskyrus dorinio ugdymo, kūno kultūros, žmogaus saugos, technologijų, dailės, muzikos ir atlikti dorinio ugdymo, kūno kultūros, žmogaus saugos, technologijų, dailės, muzikos testus/atsiskaitomuosius darbus “Moodle” aplinkoje,  įskaitomus ir tvarkingus.  Darbai,  atsiųsti el.paštu,  nėra vertinami.

15. Kada prasideda ir baigiasi mokslo metai, atostogos?

Šią informaciją rasite kiekviename mokomajame dalyke.

16. Ar galima gauti pranešimus apie atlikto darbo įvertinimą?

Taip, galima, reikia įjungti nustaymus „Moodle“ aplinkoje.

Puslapio viršuje, dešiniąjame kampe  spauskite:

Tuomet:

Atsidarys lentelė “Pranešimų nuostatos”, kurioje galėsite įjungti pranešimus apie atlikto darbo įvertinimą.

SVARBU! Įsitikinkite, kad Jūsų „Moodle“ paskyroje nurodytas el. pašto adresas yra teisingas ir Jūs jį naudojate.

17. Ar yra galimybė susipažinti su virtualia mokymosi aplinka „Moodle” dar nesimokant Šiaulių „Sandoros“ progimnazijoje?

Tokia galimybė yra prie sistemos prisijungus kaip svečiui.

18. Kur rasti mokytojo mokiniui parašytą įvertį?

Mokinių mokymosi apskaita tvarkoma „Moodle“ aplinkoje. Į el. dienyną perkeliami mokinių įvertinimai, pusmečių bei metiniai įvertinimai.