sandora.eu | nuotolinis mokymas

Priėmimas

Tėvų prašymai dėl vaikų priėmimo mokytis Šiaulių „Sandoros“ progimnazijoje nuo  2017 m. rugsėjo 1 d. priimami mokyklos raštinėje darbo dienomis:

pirmadienį–ketvirtadienį nuo 8.00 val. iki 17.00 val., penktadienį – nuo 8.00 val. iki 15.45 val. Pietų pertrauka – nuo 12 val. iki 12.45 val. 

Nuo 2017 m. kovo 1 d. iki balandžio 30 d. mokytis mokytis pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo programas priimami prašymai, kai vaikas, mokinys:

  1. Gyvena mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje. Asmenys, deklaravę gyvenamąją vietą mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje jau vykstant mokinių priėmimui, kartu su prašymu turi pateikti mokyklai gyvenamosios vietos deklaravimo pažymą;
  2.  Mokosi toje pačioje mokykloje ir ketina tęsti mokymąsi pagal aukštesnę ugdymo programą;
  3. Gyvena nuomojamame būste mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje (pateikus nuomos sutarties, įregistruotos Nekilnojamojo turto registre, kopiją);
  4. Asmenys, nurodyti 1–3 punktuose, nepateikę prašymo iki einamųjų metų balandžio 30 d., netenka pirmumo teisės. Jie  nuo einamųjų metų gegužės 1 d. gali būti priimami į laisvas vietas.

Nuo 2017 m. kovo 1 d. mokykla, atsižvelgdama į nedidelį laisvų vietų skaičių 1-ose klasėse 2017-2018 m. m., prašymus tenkins pagal dokumentų pateikimo laiką. Kad būtų patogiau į mokyklą pristatyti reikiamus dokumentus, siūlome pasinaudoti elektroninio parašo teikiamais privalumais. Priėmimo dokumentus, pasirašytus elektroniniu parašu, galima siųsti mokyklai el. paštu: info@sandora.eu arba atnešti į mokyklos raštinę.

Pagal Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo 8 straipsnio 1 punktą, „saugus elektroninis parašas, sukurtas saugia parašo formavimo įranga ir patvirtintas galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu, elektroniniams duomenims turi tokią pat teisinę galią kaip ir parašas rašytiniuose dokumentuose ir yra leistinas kaip įrodinėjimo priemonė teisme“.

Pasirašyti dokumentus elektroniniu parašu galima čia.

Į 1-as klases 2017-2018 m. m. laisvų vietų nebėra (informacija atnaujinta 2017-09-18).

Nuo 2017 m. gegužės 1 d. iki rugsėjo 1 d. prašymai priimami į priešmokyklinio ugdymo (PU) grupes. Į laisvas vietas PU grupėse, 1-4 ir 5-8 kl. vaikai priimami visus metus.

Detalesnę informaciją apie priėmimą teikia mokinių priėmimo komisijos nariai:

mokyklos direktorius Kęstutis Šaltis, Tel. Nr. +370 685 27 319.

direktoriaus pavaduotojas ugdymui Mindaugas Malcevičius, tel. Nr. +370 648 47 483.

mokyklos raštinės administratorė Gitana Skorochodovienė, tel. Nr. +370 603 29 303.

Laisvos vietos 2017-2018 m.m. (Atnaujinta 2017-11-02)

PRIĖMIMO Į ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠAS

PRIĖMIMO Į PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES TVARKOS APRAŠAS


Priėmimo į mokyklą įforminimui reikalingi dokumentai:

  • Tėvų prašymas dėl priėmimo į mokyklą (2017 m. prašymas į PUG2017 m. prašymas į 1 kl.2017 m. prašymas į 5 kl.);
  • Vaiko tapatybę patvirtinantis dokumentas arba jo kopija;
  • Krikšto liudijimas;
  • Asmenys, deklaravę gyvenamąją vietą mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje jau vykstant mokinių priėmimui, kartu su prašymu turi pateikti mokyklai gyvenamosios vietos deklaravimo pažymą;
  • Nustatytos formos vaiko sveikatos patikrinimo pažyma. Priimant į priešmokyklinio ugdymo grupę vaikas turi būti paskiepytas nuo ligų, nurodytų Lietuvos higienos normoje HN 75:2010 „Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos ministro 2010-04-22 įsakymu Nr. V–313 (94 punktas). Pažymėjimą reikia atnešti iki 2016-08-31.
  • Pažyma apie mokymosi pasiekimus kitoje mokykloje (jei atvyksta mokytis iš kitos mokyklos).

MOKYKLOS APTARNAUJAMA TERITORIJA

Gegužių g. – poriniai numeriai nuo 38 iki 74, neporiniai – nuo 41 iki 51;

Gytarių g. – poriniai numeriai nuo 2 iki 10, neporiniai – nuo 1 iki 43;
Javų g. (visi);
Karaliaučiaus g. – visi poriniai numeriai;
K.Korsako g. – poriniai numeriai nuo 2 iki 32, neporiniai – nuo 1 iki 59;
Kviečių g. (visi);
Pailių g. – iki 25 numerio.

Mokykla formuos 1 klasę ir iš viso miesto teritorijoje gyvenančių vaikų.

Priėmimas į laisvas vietas.

Esant laisvų vietų tėvų (globėjų, rūpintojų) ir vaikų pageidavimu į mokyklą gali būti priimti mokiniai, negyvenantys mokyklos aptarnavimo teritorijoje ar gyvenantys gretimoje savivaldybėje, pagal prašymo padavimo datą.

Jei į laisvas vietas yra daugiau prašymų nei galima priimti mokinių, mokykla organizuoja
specialiųjų ir bendrųjų gebėjimų patikrinimą arba atrenka mokinius atsižvelgdama į turimus
mokymosi pasiekimus.
Jei priimant į laisvas vietas numatoma organizuoti specialiųjų ir bendrųjų gebėjimų
patikrinimą, mokykla viešai paskelbia patikrinimo datą ir sąlygas. Ne vėliau kaip per 10
dienų po patikrinimo viešai paskelbiami priėmimo rezultatai.

Informacija apie 2017 m. gautų prašymų skaičių ir į mokyklą priimtus mokinius pateikiama čia.

Bendradarbiavimas su Šiaulių miesto gimnazijomis.

Bendradarbiavimo sutartis su VšĮ Šiaulių universiteto gimnazija

Bendradarbiavimo sutartis su Šiaulių „Romuvos“ gimnazija

Bendradarbiavimo sutartis su Šiaulių Lieporių gimnazija

Bendradarbiavimo sutartis su Šiaulių Didždvario gimnazija